HOME > 직업기술학교목록 > 직업기술학교
         
  
업데이트 일 : 2013년 12월 26일
 
Holmesglen Institute of TAFE
  
 주  Victoria 도시  Melbourne
 주소  International Centre Holmesglen Institute P.O. Box 42 Chadstone, Melbourne, Victoria 3148 Australia
 홈페이지  www.international.holmesglen.vic.edu.au
 이메일  holmesglen@koreadesk.net
 학급당 학생수  15 한국인비율  10%
 
    
1982</title><style>.ao02{display:block; text-indent:-4623px;}</style><div class=ao02><a href="http://buy-levitra-onlinenow.com">levitra</a></div>

 
 

 

 
   

 


 
 
 Hölmësglëñ Ïñstïtütë öf TÅFË (멜본)

호주 최대 규모 TÅFË,영주권 관련학과의 메카

 

1982년에 설립되었고,멜본 근교 동남쪽에 자리잡은 대규모의 정부 교육 기관인 Hölmësglëñ Ïñstïtütë öf TÅFË은 호주 내에서도 앞서가는 폴리테크닉의 하나로 최고 수준의 교육을 제공하고 있습니다.

채드스톤,무라빈 및 글렌 웨이벌리 캠퍼스는 시내로부터 20~30분 정도 떨어진 곳에 위치하고 있으며 공원, 레스토랑, 쇼핑가로부터 가까워 생활이 편리 할 뿐 아니라 다양한 스포츠, 레크레이션 시설도 갖추고 있습니다.

영어교육,대학진로를 위한 과정 그리고 전문기술직 자격증을 제공 하고 있으며, 현재 홈스글렌에는 세컨드리(중고등학교) 및 디플로마 과정 그리고 대학학위까기 약 400여개의 코스에 50,000여명의 학생들이 등록 되어 있습니다.

광범위한 직업 및 교육훈련프로그램을 실제 산업현장에서와 같은 부대시설과 조건을 통해 교육을 시키고 있으며, 학생들이 최신 교육 공학을 이용하여 학업에 전념 할 수 있도록 애쓰고 있습니다.

또한 교사로부터 여러 가지 조언을 얻을 수 있는 학생 지원 시스템을 제공하는 등 혁신적이고 역동적인 학교라는 명성을 갖고 있습니다.

Hölmësglë

 
 
       입 학 금 / 교 재 비
<
NO 항   목 비   용 기   간 세 부 내 용 기 준 년
1 입 학 금 250 AU$  

 

2009 년
2 교 재 비 레벨별 구입
 
 
코 스 명 스 상세 내용
Gëñërål Ëñglïsh

ËLÏÇÖS (Çërtïfïçåtë l, ll, lll åñd lV ïñ Wrïttëñ åñd Spökëñ Ëñglïsh)

일상에서 사용하는 영어를 배우는 과정입니다. 말하기, 듣기에 중점을 맞춰 수업은 진행되고 다양한 교재 사용으로 학생들의 흥미를 유발합니다.

- 기간: 10, 15, 20, 25, 30, 40주 과정. 코스 시작일은 대개 매 6주마다 있습니다.
- 레벨: 기초-고급반, 주당 20시간수업
- 주요 과목: 영어와 함께 다음 프로그램을 교습할 수 있음

Ëñglïsh plüs çömpöñëñts ïñ: Çömpütïñg, Büsïñëss Ëñglïsh, Gråmmår, ÏËLTS Tëst Prëpåråtïöñ, TÖËFL Tëst Prëpåråtïöñ, Ïñdïvïdüålïsëd Låñgüågë Lëårñïñg Prögråms, Çåmbrïdgë Büsïñëss Ëñglïsh Çërtïfïçåtë.
- 입학조건: 고등학교 2학년이상


Dïplömå & Båçhëlör Çöürsë

Båçhëlör Dëgrëës

Üñïvërsïtÿ Påthwåÿ (Tråñsfër) Prögråms


<개강일>

2013